روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب زنبور

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید. اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

محمدبن سیرین گوید: زنبور درخواب ، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور او را بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چین شغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوا زنبوران .بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زنبور درخواب ، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ریاضی مانند زنبور عسل است , تعبیر خواب نیش زدن زنبور , تعبیرخواب زنبورنیش زدن , تعبیر خواب زنبور زرد , تعبیر خواب زنبور عسل , تعبیر خواب نیش زنبور , کدام زنبور نیش ندارد , تعبیر خواب زنبورعسل , jتعبیر خواب زنبور , زنبور سرخ مشرقی , تعبیر خواب زنبو , نیش زنبور قرمز , زنبور عسل کوچک , کمینه و بشینه , نیش زنبوروحشی , درمورد زنبور , زنبور بز عسل , زنبور طلایی , گزیدن زنبور , نیش زنبور

تبلیغات