روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زنبق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زنبق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زنبقstrong>span><br /><br />زنبق ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یکو یست. ل ای زنبق، وکب، ختر، اودی ا ل ای غم ندوه انسته ند. نگ زنبق رق می ند لی گر افت ود ز مه دتر زرد ست. یدن ل زنبق ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> و ه ویی ا غم ندوه وشته ند مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارد رفتن ادن ن. اشتن ل زنبق ر صورتی ه ر عالم <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> دانید ارید ل زنبق ی ارید تنه نگیزی ست نانچه یگری ر انه ما زنبق کارد ر ارتان تنه ی ند. عبران رای ل ایی ه پیاز ارند ن سته ه ه سیله پراکندن تخم اشته ی وند تفاوت ایی ائل ستند عمدتا ل ای پیازدار ا وب می انند. زنبق کی ز ل ایی ست ه بر ز غم نج ی هد. وع یگر سته ندی ل ا ز ظر عبران صل ه ل شستن ن است ل ایی ه ر پائیز ل ی هند ل ای وبی ناخته شده ند تعابیر وشی رباره نها وجود یست.p> <p>حمدبن سیرین وید: زنبور ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aردی سفله ون مت ست. گر یند زنبور و ا گزید، لیل ه و ا ز ردی ون، نج کروه سد، ا سخنی اخوش نود. گر یند زنبور سیاری ر ی مع دند، لیل ه ر یان ردمان ون رفتار ود، اصه ون زنبوران و ا ی زیدند. براهیم رمانی وید: گر سی یند زنبور ی ا گزید، لیل ه ز زنی د، ی ا زاری سد. گر زنبور سیار ر انه ود مع یند، لیل ه و ا ا زنی سخن ین غلی فتد. گر یند زنبور ا کشت، لیل ه ر شمن فر ابد. گر ینداز وا زنبوران .سیار مع مده ند، لیل ه شگری ر نجا مع ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن زنبور ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aر ش جه ست. ول: غوغا. وم: ردم ون. سوم: شگر. هارم: لخ. پنجم: شمن. شم: رزندان.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات