روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زنstrong>span><br /><br />ابن سیرین وشته زن جوان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ادی قصود رد ست رفتاری ای ن رد . عبران یگر یز تقریبا مین ظر ا براز اشته ند. انم یتانوس ی فت زن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رای رد دف ست رای زن شمن قیب. یدن زن ناخته ده عروف ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یچ <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> دارد. تی گر زنی ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه یچ باهتی ین و زن ناخته ده باشد ما ر عالم <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> کر ا حساس نید ه ثلا و ن زن عروف ست از م <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی تفاوت ابل <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ی اشد. زن وقعی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صاحب <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ی ود ه جهول ا ناخته اشد ما ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> قط و ا ه عنوان زن بینید شناسید.p> <p style="text-align: justify;"> ر نین صورتی یدن زن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رای رد دف قصود ست رای زن قیب شمن. زیبایی زشتی ن زن عظمت ا قارت دف ا از ی وید مین ور رای زنان ی طر ا طرناک ودن قیب شمن ا کایت ی ند.عبران تی اقی اغری زن ا خیل انسته ند لی ون عیار پسند زن ر زمان ای ختلف رق ی ند ، اقی اغری ا عیار می یریم. ثلا وشته ند زن وب ربه راخی عمت اشد زن زشت اغر حطی تنگی. ز امام صادق علیه لسلام قل ی نند ه زن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ادی قصود ست غل وفق راخی عمت. توضیح رباره زن سیار ولانی ی ود ذا ا رک عنی زن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> تشخیص <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا ا ه ود ینندگان <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>ا ا ی ذاریم را ه ا ر ظر رفتن طالب فته ده تشخیص سان ی ود. ین کته یز اید فزوده ود ه زنان ویشاوند م ر زمره زنان عروف ستند <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> دارند.p> <p> حمدبن سیرین وید: زن جوان ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aادی قصودی رد اشد زن پیر، نیا اشد غل ین هان یز یدن زنان ر در یکوئی مال ربهی اغری زشتی ود. هترین زنان ا ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند، زنانی اشد ه عروف باشند زن وب ربه، راخی عمت اشد زن زشت اغر حطی تنگی ود زن ادمان راسته، رادهای ین هانی ود پیرزن ترش وی رکین، دحال د رادی اشد. براهیم رمانی وید: گر زنی یند ه و ا ون ردان ضیب ود، لیل ر یر صلاح ین نیای و ود. گر زنی یند ه و ا ضیب ود .جامعت ی رد، لیل ه و رزندی ود ا بستن ود رزند ورد. گر زنی وان یند، ه پیر ده ود، لیل ه ز و اری زشت روجود ید. گر ردی یند زنش ز سوی پس ا و ماع ی رد، لیل ست رمت زرگی و زایل ود. گر زنی یند ه رد د امه ردان ا پوشید، گر ن زن ستور ود، لیل یر صلاح و ود. گر زن فسد اشد، لیل ست ر ر ساد و. ابرمغربی وید: زن فسد ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aهل نیا ا زیادتیِ نیا ود هل صلاح ا، زیادتیِ صلاح علم زن غریب هتر ز زن شنا اشد. گر ردی یند سی ست رازی ا زن و رد، لیل اشد ه هل ن زن توانگر ردند. گر یند زن و ه زد ردمان یگانه ه ساد اشد، لیل ست دو نفعت یکی سد ی ا ا وهر ار ز ن رد گر یند سی زن و ا یزه ا مشیر اد، لیل ه پسری ورد، گر یند ه سی و ا وا اد، لیل ه ختری ورد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن زن ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: ادی قصود. وم: نیا. سوم: غل ین هان. هارم: راخی عمت. پنجم: حطی تنگی. شم: توانگری. حمدبن سیرین وید: گر زنی یند ه ختری ارد، لیل ه یر یکی دو سد ز ویشان هل ود رم ود. گر یند پسری ورد، لیل ه غمگین ندوهناک ود. گر ردی یند ه زنش پسر ورد، لیل ه ه نج صعب یزی دست ورد ه وزگار راز. گر یند ه ختر زاد، نفعتش یشتر اشد. براهیم رمانی وید: گر زن پادشاه یند ه ختری ه زاد، لیل ست وهرش نج ابد. گر یند پسر زاد، لیل غم ندیشه ود. گر ردی یند ه ختری زاد، لیل ه غمگین ستمند ود. گر یند ه پسرزاد، لیل ه ارنیکوئی ز ی صادر ود ز ن ار و ام یکو ر عالم نتشر ود. گر ختری وشیزه یند ه رزندی زاد، لیل تاویلش ین ست ه ذشت. ضرت مام عفر صادق رماید: گر زنی یند ه پسری زاد ر زمان ا ن پسر سخن فت، لیل رگ و اشد، گر یند ختر زاد، لیل ست ه ز سل و رزندی پدید ید ه هتر هل یت ویش ود.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فروشنده را ببینید تا به عنوان یک زن , معشوقه بودن زن را زیبا میکند , دیدن زن خوشکل کردن همسر , تعبیر خواب گرفتن زن دوم , شب خوابیدن با زن دایی , زن و مرد در رختخواب , نشستن دختر روی پسر , کایییدن بهترین زن , ديدن هوو در خواب , زن در رخت خواب , زن ومرد دراتاق , دختر زشت چاق , نوازش زن لخت , ارایش زن مسن , دختر بد چهره , مردبازن کرد , زن چاق زشت , موی پیر زن

تعبیر خواب زن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات