روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زریstrong>span><br /><br />زری پارچه ی ست ه تار ا پود ن ز خ زرین اشد یدنش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ندان وب یست را ه شان ز ریب نیاست نحراف شیده دن ه سوی ارهای اپسند ه ه یر نیا ر ن ست ه سعادت خرت. پوشیدن باس زری رتکاب ناه ست تعارف هدیه دادن زری تشویق تحریص یرنده دیه ست ه ساد تباهی. ریدن پارچه زری ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شان ن ست ه یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ال ود ا تباه ی ند ر تیجه ه ناه لوده ی ود دامت ی شد. افتن زری توطئه ست نانچه بینید سی زری ی افد و توطئه ی ند رح ناهی ا ی یزد نانچه ودتان زری ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی افید ین مایید ه قشه لاف ی شید.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی یند زعفران ا ود اشت، لیل ه ردمان ه در ن ی ا دح نا وید، اصه ون یند زعفران اسوده ست. گر یند ه زعفران ورد ی رد، لیل ه یمار ود، گر یند زعفران ر امه ابر تن و مالند، لیل ر یماری ست، گر یند ه نگ زعفران ز تن شست، لیل ه ز یماری فا ابد. براهیم رمانی وید: گر یند زعفران اکوفته خرید ا سی ه ی اد، لیل ست زنی توانگر خواهد.گر سی امه ا تن ه زعفران زرد ند، یماری غم ندوه ست، گر یند ه زعفران ی ورد، مین لیل ند. گر یند ه روارها اشت، لیل ست و ا عمت اصل ود ز ردم دح نا نود.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات