روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جیغ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جیغ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یغstrong>span><br /><br />نانچه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صدای یغ نیدید بری ه ما ی سد ه ستگی ارد ه عکس لعمل ما ر قابل ن. گر ز نیدن صدای یغ ترسیدید اراحت دید بری اراحت ننده ست لی گر ز نیدن ن اراحت لول شدید بری ست عمولی. گر صدای یغ زنی ا نیدید ه توانستید و ا بینید سی ما ا ریب ی هد گر و ا یدید زنی ست ه وی ما عمال ما تصمیم ایی ه ی یرید ثر ی ذارد. گر سی یغ شید نباله صدای و ه واز بدل ردید وستی ز ما رف ی زند ه ما مک ی ند ا بری ز ک وست ه ما ی سد. یغ خصوص نسان ست روش یوانات تعابیر یگری اردp> <p> <span style="font-size: 11pt;"><span id="ctl00_CP1_lblMeaning1" class="RTL"><span>حمدبن سیرین وید: ادوئی ردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aار اطل ست. گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه ادوئی ی رد، لیل ه اری ند یهوده اطل بعضی ز عبران فته ند: ادوئی تنه ود ن س ا ه هر و ادوئی نند. ابر غربی وید: ادوئی ردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ز هر سی، تعهد ود ه روغ، ه ردمان ا دو ریبد ادوئی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aشمن ریبنده ست. ضرت مام عفر صادق رماید: ادوئی ردن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: تنه. وم: ریب. سوم: کر. هارم: سگالش د. پنجم: اطل روغ. شم: اری ه ر ن صلی بود. span>span><br />span>p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات