روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جوجه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جوجه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وجهstrong>span><br /><br />وجه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا سود تیجه دمت حصول ار لاصه ازده یزهایی ست ه صل ن وجه وب اشد. وشته ند یدن اکیان رغ انگی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نیزیک زن ست نابراین یاس وجه اید رزند ا رزندانی اشد ه ز مسر ا نیزک ه جود ی یند. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وجه ای اکیان یدید ه نوز وچک ستند ا رک زرد نگ ود ی وند ازی یک یک ی نند سیار وب ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ز عمت رکت یر وشی بر ی هد. ه ور لی یدن وجه ادی عمت رکت ست. یدن وجه ای زرگتر ه پر زرد ن ا یخته کم اکیان ا ارند ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ن ا ر اکیان رغ جوئید. ر ه تعداد وجه ائی ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی ینید یشتر اشد هتر ست. گر سی وجه ه ما اد ه ما دمت حبت ی ند. گر تعدادی وجه ا ه سی دهید ر مر یری ما ا ریک ی ند. یدن وجه ر ر ال وب ست. الت د ن ست ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید وجه ائی ارید ین وجه ا چار فت ده ند ه ین عنی ه ا ربه ا ن ا ا رفته ا لاغ کی ا بوده. ین بر ز رر زیان ست. وجه یمار ، یماری ست. وجه ی ه ه انه مسایه رود وشته ند رزند افرمان ستp> <p> حمدبن سیرین وید: وراب ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aادمی ست ز مار زنان. گر یند وراب و ز بریشم ا ز یسمان پوشیده ست، لیل ه و ا ادمی ست صلی ز و خرد، ا زنی ا مال خواهد. گر یند وراب زرد اشت، لیل ه و ا ادمی یمارگون پیدا ردد. گر یند وراب و سرخ ست لیل ه و ا ادمی ر یشرم ست. گر یند وراب و سیاه ست، گر یننده صلح ست، یکو ست، گر فسد ست، د ود، گر یند ورابش رکین هن ود، لیل ه ادمش ا ه ساد تهم نند. گر یند ورابش ایع د ا سوخت، لیل ر رگ ادم ... <br />ود، عضی ز عبران ویند: وراب، ال واسته ست. گر وراب وی وش هد، لیل ه زکوة ال دهد. گر وی وراب اخوش ود، لیل ه زکوة ال دهد زبان ردم ر ی راز ود. براهیم رمانی وید: گر یند ه وراب و ز پوست ود ینند ه ز دام پوست ست، گر پوستین پوست تر ود، لیل ه ادم و زرگ مت صیل ود. گر ز پوست وسفنداست، لیل ه ادم و ز ردم عامه ست. گر ز پوست سب ود، لیل ه ادمش ز صل هتر سپاهیان ست. گر یند ز پوست خجیر ست، ادم و ز ردمی یابانی ست. ابر غربی وید: زگ یند وراب ر پای اشت، لیل ه ال گاهدارد. گر یند وراب سفید پاکیزه ر پای اشت، لیل ه زکوه ال اده ود. ضرت مام عفر صادق رماید: وراب پای ال رد ست. گر یند ز وراب و وی وش ی مد، لیل ه رگ زندگانی و ا ناگوید. گر وی اخوش ند، و ا لامت فرین نند. گر یند وراب و ایع د، لیل ه زکوة دهد ال و ایع ود.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب جوجه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب زنده شدن جوجه , مشکل خوابیدن زیاد جوجه , تعبیر خواب دیدن جوجه , مرغ جوجه گردانی شده , تعبیرخواب جوجه رنگی , تعبیرخواب جوجه مرغ , تعبیر خواب جوجه , زرد رويي كشيدن , جوجه کوچک

تعبیر خواب جوجه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات