روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جغجغه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جغجغه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غجغهstrong>span><br /><br />غجغه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سخن اطل روغ ست. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه غجغه ی ر ست ارید ه ودتان ن ا تکان ی هید صدا یجاد ی نید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید ه ر وزهای ینده سخنانی واهید فت ه عدا جبور ی وید رمندگی ن ا تحمل نید. گر یگری ه ما غجغه اد ه عنی ین ست ه سی ما ا ه اوه فتن روغ پردازی ا ی ارد ه ین م وب یست. گر صدای غجغه ی نیدید ی ن ه دانید زننده ن یست ز جاست، روغ اوه واهید نید ین ر صورتی ست ه صدا ا پسندید لی گر ز ن وشتان یاید ریب ی ورید تحت تاثیر ن سخنان روغ رار واهید رفت. غانه ر لات وسیقی دیم ایره زنگی ر لات وسیقی تداول یز مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارند ه ه ای ود فته ی ودp> <p>ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aردی ست ابکار سام رام ود. گر یند سی غد می یرد، لیل ه و ا ا نین ردی صومت فتد یگر یدن غد ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aبارک باشد. براهیم رمانی وید: گر سی یند واز غد می نید، لیل ه ر نجا وحه یون ود ه در انگ غد... <br />گر چه غد ود، لیل ه رزند و وم اخلف ست. گر یند وشت غد ورد، لیل ه ز ال ردی زد ابکار ه در ن یز خوردp>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات