روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جانماز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جانماز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> انمازstrong>span><br /><br />وقعی ه ا ز ا ماز ستفاده ی نیم ه ر حضر داوند تبارک تعالی ستیم ین ز زرگترین پر رزش ترین قایق زندگی وزانه ا ست پس انماز سیله ی تبرک یمون یدنش ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سیار یکو ست ما الات ن وع ن تفاوت ائی ا ه جود ی ورد ه تعابیر ا تفاوت ی ند. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه ر ا ماز ر سجد شسته ید ه سفر ج ی وید لی گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه انماز ا تا رده زیر غل هاده ید ه سفر زیارتی ی وید. گر انمازی ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی ینید ز پشم اشد شان ن ست ه ه اعت صلاح تحریص ی وید ما گر انمازتان ز بریشم ود <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید اه تزویر یا پیش ی یرید ر ار ین صداقت دارید. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه انماز ودتان ا پشت و پهن رده ید ریب یطان ا ی ورید اری ه تبع وای فس نجام ی هید مراه ی وید. گر بینید ه انمازتان خشی سوخته ا سوراخ ده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>تان ی وید ه عبادت ما ون ر بنای صداقت بوده ی رزش ست شداری ست رای ین ه تغییر سیر دهید ریق صلاح گیرید. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه انماز ( ا هر تسبیح) ود ا م رده ید ه نبال ن ی ردید شان ست ه ر عرض طر سوسه ریب یطان رار رفته ید. مین الت ست گر بینید ه انمازی لیله وزی ده پر کوه ارید ه ا صداقت روتنی ر ار ین رست ر می یدp> <p>حمدبن سیرین وید: پیشانی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aدر اه ست. زیرا ه وضع سجده اریتعالی ست عضی ویند پیشانی، لیل ر رزند ست ه ز هل یت و توانگر ود. گر یند ر پیشانی و شانی ود، لیل ه داوندش ر پاک ینی پرهیزکاری شهور ود. گر یند سی زخمی ر پیشانی و زد ون وان د، لیل ه در اهش زیاده ود. گر یند پیشانی و وچک د، تاویلش ه لاف ین ست. گر ید ه پیشانی و ا ال ود گشت، لیل ه زیانی ه ی سد. گر ید ر پیشانی و و سته ست، لیل ه ام ار ود. گر ید ن وی سرخ ... <br />ا سفید ست، لیل ه امش ز هت عیال ست. گر یند پیشانی و ماس اشت، لیل ه الش زیاده ود. گر ید ز پیشانی و ار ا ژدم ا یزی یگر یرون مد، لیل ه و ا لم نج سد. ابر غربی وید: گر سی ید ر پیشانی ک شم اشت، لیل ه ه ار دخدائی ود پندار ود. گر ید ر پیشانی شمهای سیار اشت، مین لیل ند، ه و ا صالح ود پنداری تمام ست. گر ید ر پیشانی ی طی سبز وشته ست، لیل ه و رزندی ید عالم پارسا. گر ید ر پیشانی و یه حمت وشته ست، لیل ه عاقبت ا حمود ند رگ و ر هادت ست. گر یند ر پیشانی و یه عذاب وشته ست، لیل ه عاقبتش حمود باشد تاویلش ه لاف ین ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن پیشانی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: اه در. وم: عز زرگی. سوم: رزند توانگر. هارم: عیشت حمود. پنجم: یانت. شم: ود یکیp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب جانماز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب جانماز

تعبیر خواب جانماز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات