روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جالیز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جالیز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> الیزstrong>span><br /><br />یدن الیز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یکو ست زیرا شان عمت رکت رمی ست. سبزی الیز رمی ست، حصول ن عمت ست زونی حصول رکت ه وب ست ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> الیزی سبز پر حصول شاهده نید ز ین هتر قتی ست ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> حساس نید الیز ه ودتان تعلق ارد. لبته مان ور ه ر اهای یگر م فته د ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> وقعی رست ست ه ما الیز ان ا الیز ار ا شاورز هل الیز اری باشید ه گر اشید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>تان نباله ندیشه فعال وز ما ست. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه الیزی پر عمت ا حصول راوان ارید ن الیز تعلق ه ما ست ه زرگی عمت ی سید. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> الیزی یدید ه ه ما تعلق اشت ا تعلق ه ما بود ز ن یزی ر رفتید ثلا ندوانه ندید ا خیار و گوجه رنگی رداشتید ه در ن ه ی نید هره ند ی ردید سودی ه ما ی سد. قدام ه یجاد ک الیزار قدام ه اری ست ه یر رکت ارد. م رای ودتان م رای یگران. گر ور الیزار یوار ود ا رده پر ا ین ه سط الیز ک تک رخت زرگ تناور ود ن الیزار ن رخت شانی ز انواده ما ست ه تنفع هره ند ی وند. الیز یران خروبه زیان سران ست. الیز سوخته صیبت ست. الیز زرد یماری ست الیز سبز رمی شاطp> <p>براهیم رمانی وید: گر یند ام پر ب ا لاب را رفت ا سی دو اد ز ن خورد، لیل ه زن واهد ا نیزک رد و رزندی پارسا ید ه ز و احت یند. گر یند ب ز ام ریخت ام ماند، لیل ه رزندش میرد ادرش ماند. گر یند ام شکست ب ریخت، لیل رهلاک رزند ست ادر، ردو. ابر غربی وید: گر ام ا ر انه ر یوار شانده ود، لیل ه ه عدد ن ام ا و ا نیزکان زنان ود. گر ام سفید ا سبز یند، لیل ه و ا زنان صلح پارسا اشد. گر امهای سرخ یند، لیل ه ... <br />و ا زنان عاشره فسده ست. گر ام ا زرد یند، لیل ه زنان و یمار زردگون اشند. گر ام ا سیاه یند، لیل ه و ا زنان ندوهگین صیبت زده اشدp>

اخبار اکاایران

تبلیغات