روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جاسیگاری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جاسیگاری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>اسیگاری  <br />strong>span><br />ایی یگر ر ورد لیه سایل بزار تدخین وشتم. زیر سیگاری م ز بزار تدخین ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> شابه یگر ز بزار ین عمل ارد علت نگیزه ی ست رای تالم اراحتی تلخ امی. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه زیر سیگاری ارید لی سیگار ا پیپ می شید ود می نید ر ستانه اری رار رفته ید ه گر نجام هید ااقل ودتان ا ندوهگین ی ند حیانا ودش ه شم خص ودتان ی ود. گر سی قابل ما زیرسیگاری هاد، ین ار ر یداری ک وع سن دمت ست ما ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صومت شمنی ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید ما ا تلخ ام ی ند. گر ما م ین ار ا ردید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ارون ارد. کستن زیر سیگاری جات ز غم نج ست. اشتن زیر سیگاری کسته یز مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارد ما کستن ور فکندن ن هتر ستp> <p>براهیم رمانی وید: گر یند ام پر ب ا لاب را رفت ا سی دو اد ز ن خورد، لیل ه زن واهد ا نیزک رد و رزندی پارسا ید ه ز و احت یند. گر یند ب ز ام ریخت ام ماند، لیل ه رزندش میرد ادرش ماند. گر یند ام شکست ب ریخت، لیل رهلاک رزند ست ادر، ردو. ابر غربی وید: گر ام ا ر انه ر یوار شانده ود، لیل ه ه عدد ن ام ا و ا نیزکان زنان ود. گر ام سفید ا سبز یند، لیل ه و ا زنان صلح پارسا اشد. گر امهای سرخ یند، لیل ه ... <br />و ا زنان عاشره فسده ست. گر ام ا زرد یند، لیل ه زنان و یمار زردگون اشند. گر ام ا سیاه یند، لیل ه و ا زنان ندوهگین صیبت زده اشدp>

اخبار اکاایران

تبلیغات