روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جارختی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جارختی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ارختیstrong>span><br /><br />ارختی ا ا باسی ا وب باسی سیله ی ست شنا ه ر مه انه ا ست ا علی لرسم باس ویش ا ر ن ی ویزیم . ین سیله ا مکن ست ر هرهای ختلف ه ام ای وناگون شناسند ما ه ور لی ر ارسی ارختی ی وئیم. ارختی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ما حرم غم سار ما ست. سنگ صبور ما ست. سی ست ه م ما ا وست ارد م ار غم تان ا سبک ی ند ازتان ا حفوظ گه ی ارد الاخره ر فظ بروی ما ی وشد. ارختی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> تجسم نین سی ست ر زندگی وزانه ما ر یداری. ما ر س ر ر رایط سنی ه اشید نین خصی ا ر زندگی ویش ارید گر م داشته اشید ه ن یازمندید. رای دختر و پسر وان ادر هترین سی ست ه غم ی ورد مک ی ند. رای زن وهر رای وهر زن الاخره رای مه ه ور لی وست وب ه اید ز رادر زدیک تر اشد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شاهده ردید ه ارختی ما زرگ جلل حساس ردید ه ه ما تعلق ارد سی ست ه ر ینده غم ما ا ا ردباری واهد ورد ار ندوهتان ا واهد رد ه و سیار ریم خشنده ست. گر ارختی وچک حقرانه ی اشتید ه باس ایتان یش ز رفیت ن ود وینده ین ست ه غم وار ما یز اتوان ست ندوه ما زرگتر ز تحمل و ست. ارختی کسته ویای تنهائی ی مدمی ست لبته ا توجه ه توضیحی ه ر الا اده د مدم غم سار ر س رق ی ند. گر ارختی اشتید الی ود وب ست زیرا مدم غم سار ارید ما غم دارید. گر ارختی ریدید ه انه وردید ه یوار وفتید ا سی وست ی وید ه ای مدم ما ا ی یرد ونس ما واهد د. گر ارختی اشتید ن ا ز ای ود ندید نین حرمی ا ز ست ی هید. گر ن در باس ه ارختی ویختید ه ز ای نده د وب یستp> <p><span id="ctl00_CP1_lblMeaning1" class="RTL"><span>حمدبن سیرین وید: اروب ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aادم دمتکار ست اروب رشت ادمی ست ه تقاضای یزها ند. گر یند ه انه ا ه ارو ی ُت، لیل ه الش ایع ود. گر یند انه سی ی ُت، لیل ه ال سی دو سد, اصه یند ه اک فته ا ه اک ود ورد. ضرت مام عفر صادق رماید: اروب یدن ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: ادم، وم: نفعت، سوم: تقاضی یزها ه ه ردم ست دو سد. <br />span>span>p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات