روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب زخم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب زخم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15515.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب زخم strong>div>a>span>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>زخمstrong>span><br/><br/>ز امام صادق علیه لسلام قل ده ه زخم ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا یر نفعت پیروزی ست ا قصان ال ز ین عنی ی همیم ه یدن زخم ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ندان د یست لی اید ید زخم ر جاست گونه ست را ه حل وقعیت یفیت زخم تفاوت ائی ر <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ه جود ی ورد.گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ه دنتان زخم ده ه زننده زخم پیروز ی وید سی ه تن ما ا جروح رده ه ما سود ی ساند. رحوم جلسی ی وید گرکسی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ه دنش زخم ده ا زخم تن یگری ا بیند وب ست . نانچه بیند تن ودش ا یگری ماسیده تورم ده ه در ن تورم ماس سود ی رد تنفع ی ود اه نصب ی ابد. گر زخم ون اشته اشد زیان الی ست گر ون داشته اشد تالم ست زردگی. ابن سیرین ز رمانی قل ی ند ه گر زخمی ود ه ون ز ن ی فت یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>قدر ونی ه ی ود زیان الی ی یند. گر زخم ر سینه ود یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ز مسر ود زردگی ی ابد گر ر پشت ود ز وست ویش نجه ی ود سیب ی یند. گر زخمی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ینید ه ون لود اشد <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ن علق ست ه حوه ازگوئی ما. نانچه گوئید (زخمی یدم ه ز ن ون ی مد) وب ست ه وایت امام صادق علیه لسلام ر شکلات یره ی وید. ر ین اره وشته ند ه گر گوئید ون ی مد الی رام ه ست ی ورید ا قمه ی رام ی ورید.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یند ه زخم ر تن اشت ثر ون بود، لیل ست رزخم زننده فر ابد یز یر نفعت ابد. گر ینداز ایگاه زخم و ون یرون , ندامش ه ون لوده د، لیل ه ال رام ابد. براهیم رمانی وید: گر سی یند ه ر تن و زخم سید ندامش ه ون لوده د، لیل ست ه ه در ن ون ه ز زخم و وان د ر ال و قصان فتد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن زخم ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر سه جه ست. ول: فر افتن. وم: یر نفعت. سوم: قصان ال، اصه ه ز ایگاه زخم ون وان یند. ابر غربی وید: گر یند زخم زده، لیل ر اری شکل ود ه اهر ود. گر یند ز ن زخم ون ی فت، لیل ه سی ر ی روغ وید عد ز ن اهر ردد ه ن روغ وده اشد. گر یند ه ایگاه زخم ماس اشت، لیل ه ال عیش وش ابد، کن ز وستان ویشان فارقت وید.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب زخم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

روی نوک سینم جوش زده خیلی درد داره , برطرف کردن درد ناخن خون مرده شده , آموزش خلق صورت بخیه خورده , تعبيرخواب زخمي شدن صورت , زخم شدن بدن در خواب , تعبیر خواب بچه زخمی , تعبیر دختر زخمی , کبودی زخم کودک , زخم صورت نوزاد , زخم باز انگشت , دیر دیدن زخم , زخم شدن عمیق , خوب نشدن زخم , خراش روی دست , زخم شصت پا , زخم چاقو , زخم دست

تعبیر خواب زخم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات