روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب

تعبیر خواب زخم

از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد.اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند. مرحوم مجلسی می گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است . چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد. اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی. ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند. اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند. اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما. چنانچه بگوئید (زخمی دیدم که از آن خون می آمد) خوب است و به روایت امام صادق علیه السلام بر مشکلات چیره می شوید. در این باره نوشته اند که اگر بگوئید خون می آمد مالی حرام به دست می آورید یا لقمه ای حرام می خورید.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بینداز جایگاه زخم او خون بیرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند. جابر مغربی گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون می رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد. اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

صورت بچه های پیغمبر نشونی داره از کبودی ها , بیماری هایی که از روی صورت می فهمیم , روی نوک سینم جوش زده خیلی درد داره , برطرف کردن درد ناخن خون مرده شده , علت دیر ترمیم شدن خراش روی صورت , سر شدن لب یا چانه بعد از خواب , روش برای پوشوندن زخم روی دست , آهنگ موئر امام به نسل بعد , کبود شدن تن بعد از ازدواج , زخم شدن و پوست انداختن سر , آموزش خلق صورت بخیه خورده , جای چاقوی قدیمی رو پوست , تعبيرخواب زخمي شدن صورت , بریده شدن انگشت با تیغ , کنایه کار رو زخمی کردن , خوب شدن سریع زخم صورت , زخم های قدیمی چرک دار , خراش صورت نشانه چیست , زخم شدن همه انگشتان , زخم شدن بدن در خواب , تعبیر خواب بچه زخمی , طهارت دیر دیدن زخم , زخم و خراش روی آلت , خراشیدگی کوچک دست , اگر همه زخم میزنن , کار رو زخمی کردن , تعبیر دختر زخمی , کرم برای زخم ها , سوختگی دست باند , خواب شهيد وزخمي , کبودی زخم کوئک , کبودی زخم کودک , بخیه روی انگشت , زباله زخم زمین , زخم صورت نوزاد , زخم باز انگشت , شیش زخم خورده , خوب نشدن زخم , زخم شدن عمیق , دیر دیدن زخم , خراش روی دست , زخم شصت پا , زخم چاقو , زخم دست

تبلیغات