روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیرابی - تعبیر خواب

تعبیر خواب سیرابی

دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است. سیرابی معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است. سیرابی پخته دیدن به خواب بهتر از سیرابی نپخته است و خالی و بدون سرگین بهتر است زیرا نوشته اند سیرابی کثیف و پر از سرگین مال حرام است.

 

 

اخبار اکاایران

تبلیغات