تعبیر خواب سیب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سیب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15497.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب سیب strong>div>a>span>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>سیبstrong>span><br/><br/>عضی ز عبران سیب ا ال واسته <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>رده ند ما ین رست می تواند اشد زیرا وردن سیب ه تنهائی واب وی یاز غذائی نسان یست یشتر نبه تفننی ارد. یدن سیب سبز ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>هتر ز سیب سرخ ست سیب سرخ هتر ز سیب سفید سیب سفید هتر ز سیب زرد ه سیب زرد نجوری یماری ا بر ی هد سیب سرخ یجان شاط ا بر ی هد. سیب سبز یر رکت عمت ست. سیب سفید ز افتن سود شارت ارد. وشته ند سیب سرخ ختر ست سیب سفید پسر. ین ستگی ه یت مت یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ارد نوط ه ین ست ه ه رزوئی ا ر ل ی پروراند را ه سیب ه مان یت و پاسخ ی هد. ه ر ال یدن سیب سالم ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یکو ست.p> <p>حمدبن سیرین وید: ون سیب ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>سبز سرخ ود، نفعت ز پادشاه ود ون سفید ود، نفعت ز ازرگان ود ون زرد ود ه عم ترش ود، لیل نج یماری ود. گر یند ه سیب سفید ا ه و یم رد، لیل ود ه ا سی ه رکت ارد ز و دا ود. گر یند سیب سرخ ز رخت برید خورد و ا ختری ید. براهیم رمانی وید: سیب ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بر ود، ز غایبی ا ز سی ور. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>سیب ترش ورد، لیل ه بر اخوش نود. گر یرین یند، بر وش نود. ضرت انیال وید: سیب ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>مت یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ود ر غل صنعت. گر پادشاه، سیب ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یند، تاویلش ملکت و ود. گر ازرگان یند، تجارت و ود، گر زرگ ود، راست و ود م ر ین یاس. گر یند ه سیب اشت ز و خورد، لیل ست ه ه در ن ه ورده ود و ا مت ود، ر ن غل ه ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن سیب ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر شت جه ود. ول: رزند. وم: نفعت. سوم: یماری. هارم: نیزک. پنجم: ال واسته شم: رمانروائی. فتم: مت یننده. شتم: یر غایب اضر.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سیب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب سیب شیرین و زرد , تعبیر خواب دیدن سیب , تعبیر خواب سیب زرد , تعبیر خواب سیب سبز , سیو همان سیب است , دیدن سیب در خواب , تعبییر خواب سیب , تعبير خواب سيب , خواب سیب وانار , تعبیر خواب سیب , سیب گلابی خراب , سیب داخل قرمز , میوه سیب قرمز , سیب نصف شده , سیب در خواب , سیب در دست , سیب خوردن , شاخه سیب , سیب سفید , سيب قرمز , خواب سیب

تعبیر خواب سیب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات