روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سنجاق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سنجاق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سنجاقstrong>span><br /><br />سنجاق وست هربان ار فیق فیق وبی ست ه ما رای و رزش زیاد ائل یستید ما جودش رای ما سیار غتنم ست. و ا جود ردی قارت ارهای زرگ نجام ی هد ر سختی ا شقات ه اری ما ی تابد وثر اقع ی ود. سنجاق ته رد زنی ست ه م ر انه ار ی ند م ر ارج انه عالیت ارد، ین ونه زنان ر یرون انه ون ردان عال ستند ه حض ازگشت ه انه زن ی وند دیریت ل سوزی انواده ا تحمل ی ردند رای رزندانشان ادر ستند. سنجاق سینه زنی ست اردان ر عین ال سیار زیبا. سنجاق قفلی زن دمتکاری ست ه مه کارهای خانه ا و ست لی یده می ود. سنجاق سر انمی ست غرور ود واه ه قط ه اه قام ویش ی ندیشد یچ نری ز و شاهده می ود. م دن سنجاق ه عنی ز ست ادن مان سی ست ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> سنجاق ه و ر ی ردد ه عنی علق اندن ارهائی ست ه و ی توانست نجام هد.p> <p>حمدبن سیرین وید: سنجد ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aال ود ه ه نج ه ست ورد. گر یند ه سنجد ا خرید ا سی دو اد، لیل ست ال لال ه ست ورد. ابرمغربی وید: گر یند ه سنجد ز رخت مع یکرد، لیل ند ز ردی دخوی ال ه ست ورد. گر ید ه سنجد ی ورد، لیل ه ال ر عیال فقه ند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن سنجد ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: ال اصل ردن. وم: ال ه ست وردن. سوم: نفعت ز ردی اسازگار.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات