روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سطل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سطل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سطلstrong>span><br /><br />انم یتانوس ی فت: سطل ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لال انک یمه ست لی ا ر شورمان ه سیستم انکی اص ویش ا اریم لال انک یمه ه ن صورت ه ر روپا ست داریم. سطل کمک مالی ست ه صوص امی ه ز انک ا خصی روتمند رفته ود ا ن پول شکلی سان ردد. عبران وشته ند سطل دمتکار ادم ست. ابن سیرین وشته گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند سطلی ارد دمتکاری اصل ند. ما گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید سطلی ارید ا سطلی ز ازار ریده ید ز ظر الی مکی ه ما ی ود ه صوص گر سطل سنگین پر اشد. اهی ه ب اشته اشد کم انک ا خص روتمندی ا ارد ه پولهایش ا خیره رده اشد لو اسطل ه ه مک ن ز اه ب ی شند ه اقع ام ا مکی ست ه انک ی هد ما ه سطل ارید ا ن مک فع یاز ی نید. سطل سوراخ زیان ست ن م زیانی ه ر مان سیر توجه یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی ود. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه ا سطل ز ایی ب ر ی ارید ا ز اهی ب ی شید امی ی یرید ا ه ما مکی ی ود ه سود ی رید. ه صوص گر بی ه ی شید صاف وشن اشد <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یکو یده ید. گر ب ی شید ور ی یزید ال ود ا زینه ی نید ا در ی هید لی گر وی م ی نبازید سودی نباشته ی نید. کستن ور فکندن سطل یز مان کم ا ارد ه سوراخ ودن ن.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه سطل اشت، لیل ست ه دمتکاری اصل ند. گر یند ه سطل شکست، لیل ند ه دمتکار و میرد. ابرمغربی وید: گر یند ه سطل و خرد، لیل ود ه نیزکی صاحب مال اصل ند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات