روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سبیل

سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می شویم. اگر ببینید که سبیل خود را می تراشید حادثه ای پیش می آید که به آبروی شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می دهید. برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست. همان طور که قبلا هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می گیرد و شان زنانه اش تخفیف می یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است. اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می دهید می ستانید. مجموعا احترام شما زیاد می شود و شخصیت می یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می یابید و شما را تحسین می کنند. اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می دهید. اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می آرایید مثلا با قیچی یا موچین زوائد آن را می زنید خوب است و خبر می دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می دهید. سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست. داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.

اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید. اگر بیند که جز سپر هیچ سلاح دیگر نداشت. دلیل بود که او مردی بافرهنگ باشد که دوستان و برادران رااز آفاتِ کارهای مکروه نگاهدارد به قدر بزرگی سپر. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بر گردن سپر دارد، دلیل که او قوت و ایمنی بود از دشمن. اگر بیند که سپر او بر زمین نهاده است، دلیل که او را با مردی فاضل صحبت افتد او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند که سپر او ریسمان است، دلیل که او رااز جماعتی منفعت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سپر در خواب بر پنج وجه است. اول: برادر. دوم: یار. سوم: قوت. چهارم: ایمنی. پنجم: پشت و پناه به قدر بزرگی سپر.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مرد بی سبیل و با سبیل , کندن ریش با موچین , آموزش اصلاح سبیل , تست سیبیلی چیست , مرد سیبیلو لر , خیلی سب زز , ریزش سبیل , مرد سیبلو

تبلیغات