روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سایبان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سایبان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong> <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> سایبانstrong>span><br /><br />سایبان مایتی ست ه ز سی ی یرید ه نکه ه ما اده ود. رق ست ین ن ه خواسته دانسته ورد حبت عنایت ه صوص مایت رار گیرید ا ینکه ه مایت یاز اشته اشید خواهید ه نبال ن روید تا ه ما اده ود. سایبان مایتی ست ه لب ی نید ی یرید. عبران دیم سایبان ا پادشاه <strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong> رده ند ینکه عایا تحت سلطه سلطان رار ی یرند ز انب و ه صطلاح مایت ی وند. لبته ین رست ست ما ر قیاس حدودتر مان مایتی ست ه ا ز یگران ی لبیم ی یریم.گر یننده <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> ر ویای ویش بیند ه زیر سایبان یستاده ست یرون ز ن حدوده فتاب تند رمی ست <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> و ی وید متاز ی ود ر حیطی ه حتمالا قوق فراد ورد تجاوز تعدی اقع ی ود و مایت ی ود متیاز ی ابد. گر یننده <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> بیند ه زیر سایه سایبانی ابسته رار رفته، ثل ادر کانها، ا اق یوانها ا پیاده وهای سقف ناطق رمسیری، شان ن ست ه مایتگر دون ناسایی مک ی ند ر اقع مایت عام ست گر سایبان ستقل اشد ثل ترهایی ه ر پلاژها یده ی وند مایت ختصاصی ست ین مایت ننده مایت ونده شنایی بلی ست. سایبان گر رخت، یوار ا یزهایی ز ین بیل اشد <strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong> ر لمات روف ربوط وشته ده ست.p><p>حمدبن سیرین وید: سایبان ر<strong><span style="color: #000080;">وابspan> strongپادشاهی اشد رومایه. گر یند ه ر زیر سایبان شسته ود، لیل ه ه دمت نین پادشاهی پیوندد. گر یند ه سایبان ر ی فتاد و ا ز ن زند سید، لیل پادشاه ر ی شم یرد و ا ز ن ضرت سد. ابر غربی وید: گر یند ه سایبان و پشمین ست ا رباسین ه ونه سبز ا سفید ود، لیل ند دمت پادشاه عادل ند. گر ه لاف ین یند، دمت پادشاه الم ست.p> http://www.akairan.com

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات