روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سالک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سالک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سالکstrong>span><br /><br />سالک ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> قداری پول ال هنه انده ندوخته <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ده. ین ا ای یگر م توضیح اده م لی تکرار ن الی ز ایده یست. ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> تعیر ن ستنباط ود <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یننده صل ساس رار ی یرد ین ستنباط اید رحین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> اصل ردد ه ر یداری ردای بی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یده ید. ر ورد مین سالک ثال ی زنم. ثلا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی ینید ه زخمی ر ونه ا ساعد ساق ما ه جود مده. گر ر مان <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ستنباط دراک اصل ود ه ن زخم سالک ست رای <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> مان ستنباط ما عنی سالک لاک اوری رار ی یرد نانچه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> دانید ن زخم یست ما ردای بی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یده ید کر نید ه وش ر ویا ر ونه ساعد ویش یدم حتمالا سالک وده ه یچ جه تشخیص ما حل عتبار یست ن زخم ه رض ه سالم م اشد ک زخم عادی <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ی ود. پس گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زخمی ر صورت ا ساعد ساق ویش بینید دانید ه سالک ست ه ور طلق ال ندوخته ی ست ه سبب ردسر زحمت ی ود. ثل پولی ه ه مانت زد سی ذاشته اشند ین پول زمان زیادی ماند صاحبش رای از پس رفتن ن قدام کند. ین پول ندوخته هت مانت ار ردسر زحمت ه جود ی ورد ون می تواند ز ن ستفاده ند ر قابل جبور ست راقب پاسدار ن اشدکه زد برد. مین ور ست الی لبسه ران یمت ه زدکسی ا ائی مانت هاده اشند. کی ز عبران وشته (ام پرداخته ا لب هنه گرفته یز ه صورت سالک موده ی ود ه ر ونه ام ار ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پدید ی ید) رای ینکه هتر وشن وید ه ای وشتن <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ختلف ک اجرای اقعی ا رایتان قل ی نم. ا طالعه ین اجرا ودتان ی همیدسالک ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یست نانچه ر ویاهای ویش سالک بینید ه احتی ی توانید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ویش ا <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> نید: ر دیم انکی ر تهران جود اشت ه ام انک ارگشائی. قش انک ذکور قش کصراف زول وار ود ه ین عنی ه شیا موال نقول ردم ا رو ی رفت پول ی اد ز ین ابت ا رابحه ران ریافت ی مود. ردم غالبا رش زینتی ای لا . شیا قره ی ویش ا ه انک ار شائی ی سپردند پول ی رفتند سر سال ا صل پول ا سترد ی اشتند نس وییش ا از پس ی رفتند ا عامله رطی هنی ا تجدید ی ردند زول ا ی ادند. ک وز انمی ه ک عبر ه می واهم ز و ام برم راجعه رد فت: یشب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدم وی پیشانیم ک سالک رد زرگ ر مده. ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> همیدم ه ن زخم سالک ست ه زخم عمولی . <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ن یست؟عبر ظهار اشت: <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ین ست ه پول ا الی ا زد تو مانت ذاشته ند. ین مانت دتی ست زد تو انده ون ر ازپس ادن همال ی نی سالک ر پیشانیت اهر ده.p> <p>حمدبن سیرین وید: سایبان ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aپادشاهی اشد رومایه. گر یند ه ر زیر سایبان شسته ود، لیل ه ه دمت نین پادشاهی پیوندد. گر یند ه سایبان ر ی فتاد و ا ز ن زند سید، لیل پادشاه ر ی شم یرد و ا ز ن ضرت سد. ابر غربی وید: گر یند ه سایبان و پشمین ست ا رباسین ه ونه سبز ا سفید ود، لیل ند دمت پادشاه عادل ند. گر ه لاف ین یند، دمت پادشاه الم ست.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات