روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15447.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب سار strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20156114435430a.pnga>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>سارstrong>span><br/><br/>سار یز ثل پرستو ز رغان هاجر ست ه ر غاز سرما ی ود ر عتدال بیعی از ی ردد. سار ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ای ا نسان پر ور یر وش م هری ست ه ا جود رابت زدیکی ه درت ز یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یدن ی ند. جودش سودی دارد عهذا دوست داشتنی ست. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>سارهای تعددی ا وی سیم رق انه ودتان بینید همان ائی رای ما ی سند ه ز هرستان ا مده ند دتی ی انند ی ن ه عاش ما ا تنگ نند زینه ائی یجاد ی مایند. گر بینید ساری ر فس نداخته ر انه گه اشته ید خصی ست ه ما رای و زحمت یجاد ی نید زادی سایش و ا سلب ی مائید. عبران وشته ند سار سیار سفر ی ند. گر یدید تعدادی سار ا رفته ید سودی عاید ما ی ود گر یدید وشت سار ا ی ورید پولی عایدتان ی ردد ه نتظارش ا دارید وی ن بلا سابی کرده ید. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ساری پرواز نان ه انه تاق ما ارد د پیش مدی ی ود ه سود ادی ارد گر ساری ز انه ما پرواز رد فت زیان ی ینید. گر سار رده ی ا یدید بری ه ما ی سد ه غمگین ی وید. گر ساری ا شتید ر ق سی ه و ا می ناسید ستم ی نید ا اری ی نید ه زیان خش ست رای یگران. گر صدای سارها ا نیدید هرت د پیدا ی نید ردم رباره ما رف ی زنند لی گر ز صدای سارها وشتان مد هرت وب ست ردم رباره ما ضاوت وب واهند اشت گر ز صدای سار وشتان یامد ردم رباره ما ضاوت وبی خواهند رد.p> <p>حمدبن سیرین وید: یدن سار ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongردی ود کار ه سفر سیار ند. گر یند ساری راگرفت ا سی دو اد، لیل ند و ا ا ردی سافر صحبت فتد. گر یند وشت سار یخورد، لیل ه در ن وشت ه ورده اشد و ا یر نفعت سد. ابرمغربی وید: یدن سار ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongردی افر ود ه سخن روغ سیار وید. گر یند سار سیار ر ی مع دند، لیل رمیان افران رفتار ردد.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات