روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شیرخشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شیرخشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شیرخشت

تعبیر خواب شیرخشت

شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق. اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود. اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند. شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی. نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید از سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است.

 دیدنِ شیرخشت، دلیل بر روزی حلال است. اگر بیند که در صحرا شیرخشت جمع می کرد، دلیل که از سفر مال حاصل کند. اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت، دلیل که از مال سود تمام کند. اگر دید که شیرخشت میخورد، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیرخشت درخواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: فراخی عیش. سوم: کام یافتن.

تعبیر خواب شیرخشت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات