روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شهد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شهد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15429.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب هد strong>div>a>span>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>هدstrong>span><br/><br/>هد مان نگبین ست ه ر رف لف وشته ده. عبران ر ورد هد ا ربت غلیظ ه ا قتی ا نواع یوه ی میزیم ام ربا ه ن ی هیم عتقدند ه علم انش ست هره ی ست ه نسان ز رد انایی ویش ی رد. قل ست ه عالم رزانه ی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ید ر وضی ز هد عسل فتاده ر ه ست پا ی زند ادر می ود ویشتن ا ز ن هلکه جات هد. ند وز عد ز ن <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>رمانروای ن نطقه ه نبالش رستاد ه یا ه رزندان ن ر س ده. و اگزیر پذیرفت فت ه تدریس رزندان سلطان زیران پرداخت ما ک وز ر تفسیر کی ز سوره ای رآن یزی فت ه ه وق سلیقه سلطان وش یامد. چه ا ه پدر ویشتن فتند زیران ه طلاع سلطان ساندند و شمگین د عالم رزانه ا ه لاق زد عد حبوس گه اشت. نین ست ه عبران هد نگبین ا علم انش انسته ند هره ی ه ز ریق علم عاید نسان ی ود.p> <p>هد ا وم، تاویل ز یراث ود ا غنیمت لال. گر یند ه هد اشت، لیل ه ه در ن علم اصل ند. گر یند ز ن هد ه ردم ی اد، لیل ه لق ز علم و هره ند ردند. گر ه لاف ین یند، تاویل ه لاف ین ود. ویند یدن هد ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ران ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن هد ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل رآن ود ر پنج جه ست. ول: یراث. وم: غنیمت. سوم: علم. هارم: وزی راخ. پنجم: ران موختن.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات