روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

تعبیر خواب شته

شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته زده زیان می بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد تهاجم قرار داده. اگر شته به ساقه درخت آسیب رسانده باشد زیان شما بنیادی و کلی است و اگر فقط به میوه ها حمله کرده باشد ضرر مختصری را تحمل خواهید کرد که قابل جبران است. اگر در خواب ببنید که همه باغ و نهال های متعلق به شما را شته زده دچار خسارت می شوید و این اشاره ای است به رفتار و اعمال شما در بیداری که درست نیست. اگر ببینید شته ای که به درخت است به بدن شما نیز راه یافته خوب نیست و از یک بیماری خبر می دهد. اگر در خواب ببینید که شته درختان را زده اما باغ و درختان به شما تعلق ندارد غم زده و ملول می شوید اما اگر درختان متعلق به شما باشد همان طور که گفتم زیان می بینید. اگر دیدید که شته به چوب خشک زده کسانی هستند که می خواهند مرده ای را بدنام کنند یا اشخاصی می خواهند به مال و دارائی کسی که دستش از این جهان کوتاه است تجاوز و تطاول کنند.

شهد با موم، تاویل از میراث بود یا غنیمت حلال. اگر بیند که شهد داشت، دلیل که به قدر آن علم حاصل کند. اگر بیند از آن شهد به مردم می داد، دلیل که خلق از علم او بهره مند گردند. اگر به خلاف این بیند، تاویل به خلاف این بود. گویند دیدن شهد به خواب ، دلیل قران بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شهد به خواب ، دلیل قرآن بود و بر پنج وجه است. اول: میراث. دوم: غنیمت. سوم: معلم. چهارم: روزی فراخ. پنجم: قران آموختن.

تبلیغات