روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شترمرغ

معبران شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شتر مرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شتر مرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود. سوار شدن بر شتر مرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسید ن مهمان غریب و بیگانه است. اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر مرغی می دوید یا تمهید می کنید یا دام می نهید نشان آن است که برای انجام کاری ناگزیر می شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید. پر شتر مرغ سوغات است که از سرزمین های دور برای شما می رسد و اگر احیانا شما به کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می گیرد. زینت کردن پر شتر مرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تایید دیگران نیست و می تواند محل ایراد و ملامت باشد

شهد با موم، تاویل از میراث بود یا غنیمت حلال. اگر بیند که شهد داشت، دلیل که به قدر آن علم حاصل کند. اگر بیند از آن شهد به مردم می داد، دلیل که خلق از علم او بهره مند گردند. اگر به خلاف این بیند، تاویل به خلاف این بود. گویند دیدن شهد به خواب ، دلیل قران بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شهد به خواب ، دلیل قرآن بود و بر پنج وجه است. اول: میراث. دوم: غنیمت. سوم: معلم. چهارم: روزی فراخ. پنجم: قران آموختن.

تبلیغات