روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شمع - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شمع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15424.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب مع strong>div>a>span>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>معstrong>span><br/><br/>مع م رزند وب صالح ست م عزت لال م علم انش. گر زنی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ه معی وشن ر ست ا ر انه ارد صاحب ختری رگزیده متاز ی ود. گر یماری بیند فا اصل ی ند گر امداری بیند دای ین واهد رد. گر سی مع وشن ه ما دهد سیار وب ست <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ما ی وید ه ما ا ه عزت عمت ی ساند . رای ختران پسران وان مع وشن فت ست. گر معی وشن اشتید ودتان وت ردید وب یست. عبران وشته ند یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>گر زن اشته اشد مسرش ا ز ست ی هد. گر مسر داشته اشد ضع و د ی ود. گر مع فروخته ی اشته اشید یگری ن ا اموش ند شان ن ست ه سی ر ما شک ی رد فاق ی ند ر ما یره ی ردد. مع وشن شده د یست ل ه د ن ست ه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>مع فروخته وشنی ا ه ودتان ه یگری اموش ند.p> <p> حمدبن سیرین وید: مع ولت عز عمت ود. گر یند ه مع ه ست ود فروخته اشت، لیل ه عز ولت عمتش زیاده ردد. گر مع فروخته ید ر انه ود، ه انه ز ور ن وشن د، لیل ه ر ن سال عمت ر ی راخ ردد. عضی ز عبران ویند: ی ا عیال وافق اشد. گر یند ه مع فروخته سی ه ی اد، لیل ه ز بیله زرگ زنی خواهد ر در یمت ن نانکه گر معدان ن سیمین ود، ز صل وهری ا صلاح ود. گر زرین اشد، ن زن ز ردم وی لیر اشد. گر ز سرب ود ن زن ز ردمِ لازاده <br/>ود، گر ز سفال ود ن زن ز ردمانِ عامه ود. براهیم رمانی وید: گر مع فروخته ز ست و مرد، لیل ند زنش میرد. گر زن دارد، الش د ود. گر یند سی مع ر ست و کشت، لیل سی ر ی سد رد. گر مع یفروخته یند، لیل ند ز ین یزها ه ر پیش ذشت ندک فعی ر ی سد. ضرت انیال وید: گر زن ارد پس ورد. گر غریب ود زن واهد ا نیزک رد. گر غایب ود ز سفر ازآید. گر ر هر ویش معهای فروخته ید، لیل ه پادشاه هر عادل ادگر ست اضی نصف انشمندان هر زاهد وند عیت ا عروسی امش ود رمی ر ن هر سیار اقع ود. گر ر سجد ا درسه ا مع فروخته یند، لیل ه ردمانِ هر ه اعت عبادت شغول وند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن مع ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongر هارده جه ود. ول: پادشاه. وم: اضی. سوم: رزند. هارم: عروسی. پنجم: رمانروائی. شم: هتری. فتم: سرای. شتم: ادی. هم: علم. هم: توانگری. ازدهم: عیش. وازدهم: نیزک. سیزدهم: زن. هاردهم: نانکه یننده یند.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب شمع شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب شمع

تعبیر خواب شمع گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات