روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

خواب

تعبیر خواب شمد

تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط می یابد. شمد بد رنگ و سوراخ و سوخته به بیننده خواب در مورد همسرش هشدار می دهد.

تبلیغات