روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شفتالو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شفتالو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15416.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب شفتالو strong>div>a>span>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>فتالوstrong>span><br/><br/>عبران رباره فتالو زیاد نوشته ند زیرا یوه ندان طلوبی یست ر ویاهای ا یز وب <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>شده. لا فتالو ا وب می انند ه صوص گر زرد ا ندیده سیار رم اشد ین رم ودن سیدگی رم ودن ندیدگی رق ست عبران رای فتالو اه <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>لو وشته ند زمانی <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong> ا ه رای لو ائل ستند کر رده ند. فتالو گر زرد اشد ز یماری نجوری بر ی هد گر ترش اشد مین <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ا ارد گر ندیده اشد از م غم نج اشی ز رسودگی کست اکامی ست. رخی ز میوه ها ستند ه ا وست اریم سته ی م ستند ه وست داریم علت اصی دارد. سانی ستند ه تی لغم ا ز سیب لابی یشتر ی پسندند ی ورند ما ین ه دام یوه ا وست اریم ا داریم ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ای ا وثر ستند عبران ا تجربه ز ینندگان <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا ی پرسند عد <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ی ویند. سی ه فتالو ا وست ارد ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ین یوه ا بیند <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong> ا سی ه فتالو ا وست دارد تفاوت ی ود. تعابیری ه وشته ی ود رای سانی ست ه ه ین یوه ی تفاوت ستند. لا فتالو یوه وبی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ای ا یست ما مام عفر صادق علیه لسلام ن ا (صلت) <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>رده ند. صلت عنی پولی ه ه سی دهند ن پول نبه زد پاداش داشته اشد. ر ین صورت گر سی فتالو ه ما اد پولی ه عنوان صله نصیب شما ی ود.p> <p><span id=ctl00_CP1_lblMeaning1 class=RTL><span>یدن فتالوی زرد، لیل ست ر یماری. گر یند ه فتالو ه قت ز رخت مع رد، لیل ه ز زرگی نفعت ابد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن فتالو ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر پنج جه ست، ول: یماری. وم: نیزک. سوم: صلت. هارم: ال. پنجم: نفعت. span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب شفتالو شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب شفتالو , شفتالو شعر

تعبیر خواب شفتالو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات