روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15410.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب ب strong>div>a>span>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بstrong>span><br/><br/>ب اید تاریک اشد ما ر تاریکی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ای ا ب یست. اه تفاق ی فتد ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا رون لمت ی ابیم. ین تاریکی <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>یگری ارد <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ب ه ن طلاق می ود لی اه یز ست ه تاریکی ا ی ینیم ز هن ا ی ذرد ه ب ست ر ین صورت اید نبال <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ب گردیم. ر ویاهای ا ب جهول از ست ر ه تاریکتر لمانی تر اشد ین از جهول زرگتر پیچیده تر ی اشد . نانچه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ب بینیم شاهده نیم ه ر لمت ب اه ی ویم ا جهول رازی و ه و ی ویم ه ا ا ه تکاپو تلاش ر ی نگیزد وشش ائی ر هت شف از ل جهول ه عمل ی وریم لی گر ب هتابی وشن ود ه علت ور اه ا چراغ روشن ده لمت بیعی ن کسته ود <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong> ست یکو ه بر ز رج عد ز عسرت تنگی ی هد. گر امداری ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>نین بی ا بیند ه ور اه ن ا کسته ا ستاره رخشان ر سمان نست ام ود ا ی پردازد مین ور یمار گر بیند ر ب تاریک راغ ارد ا ور اه ر و تابیده ز یماری فا اصل ی ند.p> <p>گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یند ب تاریک ود، لیل غم ندوه ود. گر وشن ود ا اهتاب، لیل رمی ود. براهیم رمانی وید: گر یند ب تاریک اه ی فت، لیل ر ستقامت ود.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات