روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aتنstrong>span><br /><br />یدن تن یگران ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وب یست مچنان ه ر یداری یز اری پسندیده ه ظر می سد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> دن خت سی ا بینید سالت ندوه رای ما اصل ی ود. گر سی ا ه ی ینید تنی عیف حیف ستخوانی اشته اشد چار تنگی عاش واهید د نانچه ربه اق اشد سعت زق ی ابید. یدن تن زنان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یطانی اشد <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> دارد گر یطانی باشد رتکاب ناه ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید عملی لاف نجام ی هید. گر تن ود ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه اغر ده مان <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارد گر بینید ه تورم رجستگی ارد رفتار یماری ی وید. گر بینید ه تن ما زرد ده یمار ی وید گر که ی ر سینه ما ود ه ما تهمت ی زنند.p> <p>حمدبن سیرین ودید: تن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، لیل ر غم ندوه ست عیشت ردم ر زیادت قصان ه ر تن یند، لیل ر عیش عیشت ند. گر یند ه تنش اغر حیف ود، لیل ست ر رویشی ستگی ارها. گر تن ا ربه یند، لیل ند ر توانگری شایش ارها. گر یند ز تن و شته یرون ی مد راز ی ردید، لیل ه زندگی ه عیش راخی ذراند الش زیاده ود. گر یند ن شته سسته د، تاویلش ه لاف ین ست. گر یند ه تن و هنین ده ا سین، لیل ه عمرش راز ست وزی عمت ر ی راخ ود... <br />گر یند ه تن و ز بگینه ست، لیل ه جلش زدیک اشد. براهیم رمانی وید: گر یند تن و وی رست ست، لیل ه ارش ه ظام ود از و پوشیده ماند. گر یند تن و عیف ست، لیل ه رویش ود رازش شکار ود. ضرت مام عفر صادق رماید: گر ر تن ویش زیادتی یند، لیل ست ر توانگری فر ر شمن، گر ر تن ویش قصانی یند، لیلش ه لاف ین ست. گر یند ممه تن و ماس اشت، لیل ه یمار ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات