روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تریاک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تریاک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب تریاک

تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل کارها است. اگر در خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم نشان آن است که در کارهایمان تعلل می ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به تو قف می انجامد. چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می خوریم و نه می کشیم ازخطری رهائی می یابیم. دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد.

 محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که تریاک از بهرِ بیماری خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود. اگر به خلاف این بود، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است. 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب تریاک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب تریاک کشیدن , تعبیر خواب تریاک دیدن , دیدن تریاک در خواب , خوردن تریاک سوخته , تعبیرخواب تریاک , محتاد تریاک , نعشگی تریاک , تعبیر تریاک , خوردن تریاک , نشعه شدن

تعبیر خواب تریاک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات