روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تخت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تخت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15357.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب تخت strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201553111253860a.jpga>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>تختstrong>span><br/><br/>ر ورد تخت عینا وشته عبران هن ا قل ی نم. وشته ند گر سی بیند ه ر تخت شسته ه یزی ر ن سترده یست شان نست ه ه سفر ی ود گر بیند ه وی تحت <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ده ا شسته یزی ر تخت سترده ه در یمت ن تخت شمنانش ا قهور ی ند کست ی هد لی عاقبت و ا ر ار نند گر بیند ه ز تخت فتاده ز در نزلت ساقط ی ود.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی یند ه ر تخت شسته ست ر ن تخت یزی سترده بود، لیل ه ه سفر ود. گر یند ر تخت فته ست ر ن یزی سترده ست، لیل ه زرگی ابد ه در یمت تخت، شمنان ا هر ند ما ز ین غافل ست. گر ین س ز هل ساد ست، لیل ه ر ارش نند، اصه ه ود ا ه تخت فته یند، گر یند تخت شکست و یفتاد، لیل ه زجاه زرگی یفتد الش د ود.... <br/>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن تخت ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر فت جه ست. ول: عز اه. وم: سفر. سوم: رتبت. هارم: لندی. پنجم: لایت. شم: در اه. فتم: عالی دن ارها.&nbsp;p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات