روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر تاک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر تاک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15353.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر تاک strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20155302353710a.jpga>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>تاک<br/><br/>ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ای ا تاک وب ست ه مید <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ده ست. یشه میدی ست ه ر زمین ی شانیم ز ر یوه ن سالیان راز ستفاده ی نیم. ابن سیرین رخت نگور ا زنی ریمه <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>رده رخی یگر ز عبران رد زرگوار انسته ند لی تاک ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا رزندان ا ستند ه ه یشان ل سته ه ود مید اده یم . رای فراد ی تفاوت یراث ست لک قفی. رای یمار فا ست رای تهی ست روت ین ستگی ه ن ارد ه تاک ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینیم ودمان ر یداری ه ضع وقعیتی اشته اشیم. تاک شان ی ردی سرمستی م ی تواند اشد . گر یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>رفه ال ار اشد بیند ر انه ش تاک وئیده ین <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>شدار سرمستی ست حیانا تند وی ون ز نگور راب ی یرند راب ستی ی ورد ستی علت مراهی تباهی ست ذا یدن تاک مکن ست شدار اشد ه تشخیص ن ا عبر ست.p> <p>&nbsp;p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات