روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب تاراج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب تاراج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201553023503280a.jpg

تعبیر خواب تاراج

در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم. اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می آوریم و چنانچه مال ما را می برند غم و رنج به ما می رسد ولی به فرموده امام صادق علیه السلام تاراج هم می تواند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تاراج کردن، دلیل بر چهار وجه است. اول: شعب. دوم: زیان. سوم: غم و اندوه. چهارم: ارزانی نرخ، مگر که غنیمت است.

تعبیر خواب تاراج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات