روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201553023503280a.jpg

تعبیر خواب تاراج

در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم. اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می آوریم و چنانچه مال ما را می برند غم و رنج به ما می رسد ولی به فرموده امام صادق علیه السلام تاراج هم می تواند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تاراج کردن، دلیل بر چهار وجه است. اول: شعب. دوم: زیان. سوم: غم و اندوه. چهارم: ارزانی نرخ، مگر که غنیمت است.

تبلیغات