روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر تاج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر تاج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15346.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر تاج strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201553023483730a.jpga>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify">تاج<br/><br/>تاج ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>رای زنان وهر ست رای ردان جد رف برو عتبار. گر زنی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ه تاج ا یم تاج ر سر ارد وهر داشته اشد وهر ی ند و وهری ست یده ل. گر ختر م ختی بیند یم تاج ا تاج ر سر هاده ا ر ست ارد ه تعلق ه ودش ی اشد واستگاری ر د عالی رای و ی ید. گر ردی بیند ه تاج ر سر هاده ضع ادی عنوی و وب ی ود تا ایی ه ین مگان متیاز ی ابد. گر وانی ین <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا بیند غلی پیدا ی ند ه قصود ی سد. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یدید ه سی ر سر ما تاج هاد ن خص دمتی زرگ ر ق ما نجام ی هد نانچه ما ر سر یگری تاج ذاشتید ین دمت زرگ ز انب ما نجام ی یرد. گر ردی بیند ه تاج اشت رداشت ر زمین هاد ا یکار ی ود ا مسرش ا لاق ی هد گر زنی ین <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا بیند ا وهرش ختلاف پیدا ی ند حتمالا ز و دا ی ود. گر ختر پسری وان بینند ه تاج اشتند ز سر ر رفتند انسی ا ز ست ی هند. تاج ر ه رصع تر اشکوه تر اشد جد عظمت یشتر ست وقعیتی هتر صیب یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ی ردد. ر پایان گر زنی ر سر زن یگر تاج هاد ووی و ی ود.p> <p>&nbsp;p>

اخبار اکاایران

تبلیغات