روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

خواب

تعبیر خواب ضرابی

محمدبن سیرین گوید: دیدن ضرابی کردن، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید. جابرمغربی گوید: اگر بیند درم و سره می کرد، دلیل که سخنی چند بی اصل بیاراید که لطیف و شیرین بود. اگر درمِ دون می زد، دلیل که سخنهای ناخوش بگوید.

تبلیغات