روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ضرابی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ضرابی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ضرابی

محمدبن سیرین گوید: دیدن ضرابی کردن، دلیل است که سخنان خود را بیاراید و به فخر بازگوید. جابرمغربی گوید: اگر بیند درم و سره می کرد، دلیل که سخنی چند بی اصل بیاراید که لطیف و شیرین بود. اگر درمِ دون می زد، دلیل که سخنهای ناخوش بگوید.

 

 

اخبار اکاایران

تبلیغات