روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عاج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عاج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> عاجstrong>span><br /><br />عاج ستخوان ندان یل ست. مان ور ه ر یداری ر زندگی عادی ا یزی ست فیس ران در ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا یز ز فایس حسوب ی ود ه ال ارائی تملک <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ی ردد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه صاحب معدان ک اخه ز عاج ستید صاحب رزندی ی وید ه انه ما ا وشن ی ند ر ینده یز ر ما خر غرور ه جود ی ورد. گر بینید معدانی ند اخه ز عاج ارید انواده ی متاز واهید اشت. گر بینید ک یئی ساخته ده ز عاج ا راب ی نید ال ود ا در ی هید ه زیان ویش اری ی نید وشته ند صندوق عاج زنی ست ریف رزنده نان ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید صندوق عاج ارید یزی ز رون ن یرون ی ورید ز ن زن صاحب رزند واهید د. گر یزی ز عاج بینید همانی زرگ ا خصیت ه ما ارد ی ود. گر صندلی ز عاج اشد رتقا قام اصل ی نید.p> <p>حمدبن سیرین وید: یدن عاج ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ال ود ز پادشاه. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه عاج اشت، لیل ست ز پادشاه نفعت یند. گر ه عاج ز ی ایع د، لیل ست ه الش تلف ردد. ابرمغربی وید: گر سی ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه عاج ر صندوق اشت. لیل ه ویشان زدیکان و ز کی ز سان پادشاه زن واهد گر یند ه وات عاج اشت، لیل ه پادشاه نیزکی ه ی خشد ه ز ی عز اه ابد ر ند ه عاج ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سفیدتر یند، لیل ست ه ال و یشتر اشد.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات