روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیغمبران - تعبیر خواب

تعبیر خواب.پیغمبران
http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20156114443870a.png

تعبیر  پیغمبران
حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم. اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد. چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن خلاف اولی است. روی هم رفته دیدن پیغمبران در خواب نیکو است

 

تعبیر خواب پیغمبران گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات