روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیشانی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پیشانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پیشانیstrong>span><br /><br />ر حاورات وزمره زیاد اجع ه پیشانی صحبت ی ود. ثلا ی ویند (ر ه ر پیشانیش وشته مان ی ود) ا (لانی پیشانیش لند ست) عنی دم وشبخت سعادتمندی ست. ز ین بیل رب لمثل ائی ست ه ر مه ن ا پیشانی ا شانه خت سرنوشت ناخته ند. ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یز پیشانی شانه در نزلت یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ست. ابن سیرین ستدلال ی ند ه ون پیشانی حل سجده ضرت اریتعالی ست ر دن دمی وضعی رزشمند ست.رخی ز عبران ی ویند پیشانی رزند ست رخی م پیشانی ا ماینده انس خت یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی انند ه لبته ومی رست ست.p> <pنان ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینیم پیشانی لند صاف وشنی اریم ه یچ ط ا که ی ر ن یده می ود ینده ی وشن ر پیش اریم اهی موار پیش وی ا رار ی یرد ه دون زحمت ه سانی پیش ی ویم. گر ر پیشانی ود که ی ز ون ا شان یگری ه راهت نگیز باشد یدیم ه ر قام نزلت تا ائی پیش ی ویم زرگ ی ویم ه نگشت ما ی ردیم ردم مه رباره ا سخن ی ویند لی گر یدید ه پیشانی ما وچک ده نظره ی ا طلوب زشت پیدا رده اید گران ینده اشید. گر یدید ه پیشانی ما کل بیعی ود ا ز ست اده زیانی توجه ما ی ود. گر ر پیشانی وی سته ود یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ام ار قروض ی ود. گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند ه ر پیشانیش وی نگین ا نگ ای غیر عمول وئیده انواده ش نان رج زافی ر و تحمیل ی ند ه قروض دهکار ی ود. گر له ا زخم ا زگیل زشت راهت نگیزی ر پیشانی ود یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غمگین ی ود. گر ر پیشانی ما یزی وشته ود ه تی توانستید خوانید ر ینده صاحب رزندی سرنوشت ساز واهید د.p> <p>حمدبن سیرین وید: پیشانی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aدر اه ست. زیرا ه وضع سجده اریتعالی ست عضی ویند پیشانی، لیل ر رزند ست ه ز هل یت و توانگر ود. گر یند ر پیشانی و شانی ود، لیل ه داوندش ر پاک ینی پرهیزکاری شهور ود. گر یند سی زخمی ر پیشانی و زد ون وان د، لیل ه در اهش زیاده ود. گر یند پیشانی و وچک د، تاویلش ه لاف ین ست. گر ید ه پیشانی و ا ال ود گشت، لیل ه زیانی ه ی سد. گر ید ر پیشانی و و سته ست، لیل ه ام ار ود. گر ید ن وی سرخ ... <br />ا سفید ست، لیل ه امش ز هت عیال ست. گر یند پیشانی و ماس اشت، لیل ه الش زیاده ود. گر ید ز پیشانی و ار ا ژدم ا یزی یگر یرون مد، لیل ه و ا لم نج سد. ابر غربی وید: گر سی ید ر پیشانی ک شم اشت، لیل ه ه ار دخدائی ود پندار ود. گر ید ر پیشانی شمهای سیار اشت، مین لیل ند، ه و ا صالح ود پنداری تمام ست. گر ید ر پیشانی ی طی سبز وشته ست، لیل ه و رزندی ید عالم پارسا. گر ید ر پیشانی و یه حمت وشته ست، لیل ه عاقبت ا حمود ند رگ و ر هادت ست. گر یند ر پیشانی و یه عذاب وشته ست، لیل ه عاقبتش حمود باشد تاویلش ه لاف ین ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن پیشانی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: اه در. وم: عز زرگی. سوم: رزند توانگر. هارم: عیشت حمود. پنجم: یانت. شم: ود یکیp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب پیشانی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبییر خواب زخم پیشانی , تعبیر خط وچروک پیشانی , دستمال پیشونی

تعبیر خواب پیشانی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات