روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پهلو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پهلو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15262.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب پهلو strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20156114442680a.pnga>span>p> <p><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>پهلوstrong>span> <br/><br/>پهلو ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ای ا زن ست. ابن سیرین پهلو ا زن <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>رده ر فایس لفنون یز ه تصریح کر ردیده ه پهلو زن ه صوص همسر مرد ست. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یدید ه پهلوی ما رد ی ند، ر صورتی ه ر یداری درد پهلو داشته اشید، ز انب مسرتان زردگی پیدا ی نید نانچه ین <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا ک انم بیند، زنی ز ستگان وهرش و ا ی زارد وجب دورت اطرش ی ود. ثل خواهر شوهر ا ادر وهر ا اله عمه وهر. گر یدید ه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>پهلوی ما تورم ده مسرتان ک ندوه اراحتی پنهانی ارد ه اش می ند <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ما ی وید ه ستجو نید دورت و ا فع مایید. گر یدید ه ر پهلوی ما یزی وئیده انند زگیل ا غده حتمالا صاحب رزند ی وید. گر وانی بیند ه ست ر پهلوی ود هاده زدواج ی ند. گر ختری بیند ه پهلوی ود ا رفته زن ا ختری ه و سد ی رزد.p> <p>حمدبن سیرین وید: پهلو ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>زن ست. گر یند پهلوی پ و ماس رده ود، لیل ه زن نیزک و ر و بستن وند. گر یند پهلوی و سرخ ده ود پاره وشت ون لود ز پهلوی و یفتاد، لیل ه زن و چه ی نگام یفکند. گر یند ر و ست ر پهلو هاده، لیل ه ی ا غمی سخت سد. براهیم رمانی وید: گر سی ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ید ستخوان پهلوی و کسته ست، لیل ه ز پدر ا ادر ا عیال، ی ا غم ندوه سد. گر یند پوست پهلوی پ ی دا د یفتاد، لیل ه ال عیالش ر و تلف وند. گر یند ر و ... <br/>پهلوی و زرد ده، لیل ه عیالش نجور ود. گر یند پهلوی و سوراخ ده ز ن وری یفتاد، لیل ه و ا رزندی عالم ید پارسا. گر یند ر و پهلوی و راهم مد، لیل ه ی ا غم ندوه سد. گر یند پهلوی ی وی زرگ ده، لیل ود ر رستی ین وت عیال و. گر یند پهلوی ی وچک عیف ود تاویلش ه لاف ین ست ه فتیم. ابرمغربی وید: پهلوها ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ر زنان ست، زیرا ه زنان ز پهلوی ردان فریده ده ند. پس ر یر ر ه ر پهلو یند، تاویل ن ر زنان ازگردد. گر یند و ا پهلوهای سیار ود، لیل ه ه در ن زنان نیزان اصل ود. گر یند ز پهلوی و اری یرون مد، لیل ه و ا رزندی ید. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن پهلو ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر پنج جه ست. ول: زن، وم: ختر، سوم: نیزک، هارم: ادم، پنجم: پیرزنی ه ر انه ست.&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب پهلو شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دردهر دو پهلو بعد از خواب , درد پهلو بعد از خواب , درد پهلوی راست , پهلو درد , درد پهلو

تعبیر خواب پهلو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تجاوز ناجوانمردانه سه پسر به زور چاقو_ دختری با ظاهر آشفته به پلیس پناه برد

اخبار اکاایران

تبلیغات