روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پلک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پلک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15248.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب پلک strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20156114442160a.pnga>p> <p><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>پلکp> <p>پلک ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>رای زن وهر ست رای رد مسر پاک ابل عتماد وب ژگان رزند ست. نانچه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ه پلک ژگان سالم وب ارید ه ر زیبایی هره ما ی فزاید مسر رزندان عتمد سالم واهید اشت شان نست ه ی توانید رایشان تکی ستظهر اشید. رای ختران وان پلک ژگان یکنامی بروست نانچه ختر وانی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ه پلک ژگان زشتی ارد طمئن اشد ه طرافیان پشت سر و د ی ویند و ا ختر ابل عتنایی می انند. پلک جروح، یماری زن ا وهر ست ه مان سبت ه فته د نانچه ردی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینند پلک شم و زخم ا زگیلی ارد مسرش یمار ی ود ا ین زن و شوهر ختلاف یجاد ی ردد. اشتن ژگان سفید ر نار موی سر بروی سیاه سوایی ی برویی دنامی ست. نانچه سی بیند وی سرش سیاه ست ما ژگانش سفید ده عملی رتکب ی ود ه زد ردم ی خصیت ی ود پشت سر و د واهند فت.p> <p>&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب پلک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

زدن چشم چپ مرد , تعبیر خواب پفک

تعبیر خواب پلک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات