روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قفس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قفس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15219.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب فس strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201553023152620a.pnga>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>فسstrong>span><br/><br/>فس ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ویای سختی تنگی ست. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید فسی الی ر انه ارید ا ک فس دون پرنده ریده ید رفتار سختی ی وید ر ینده ه ن ست ی سید. کر یدید فسی ارید ه رغی ر ن گه اری ی نید و الت ارد. گر رغ ناخته ده اشد اید <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>خصوص مان پرنده ا یابید ر <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ود خالت هید گر ناخته ده یست رغی جهول ست فس ه ودتان ر ی ردد شکلی رای ما ه جود ی ید ه هنتان ا شغول ی ارد. فس ر در زرگ تر اشد شان ضای زاد یشتر یست ل ه شان سختی تنگی یشتر ست ر ه وچک تر اشد ز همیت شکلات استه ی ردد. کستن فس ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>هائی جات ز رفتاری ا ست. ساختن فس یجاد رفتاری ست. هدیه دادن فس ه جود وردن سختی تنگی رای سانی ست ه دیه ا ی یرد. گر سی فسی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ه ما اد رای ما شکل ه جود ی ورد. ابن سیرین رفتاری ا بس زندان انسته لی ر رایط مروز ی توان فس ا سختی تنگی انست.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند فسی اشت، لیل ه ر ائی تنگ رفتار ردد. عبران ویند ر زندانش نند گر یند ه فس شکست، لیل ست ز زندان لاص ردد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن فس ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر سه جه اشد. ول: زندان. وم: ائی تنگ. سوم: انهp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب قفس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پرنده در قفس

تعبیر خواب قفس گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات