روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قماش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قماش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ماشstrong>span><br /><br />ز امام صادق علیه لسلام قل ست ه بزار پارچه ماش زینت نیاست. ماش پارچه خی ست لی گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پارچه ی ز پشم بینید وب ست. ماش خی غم ندوه بتلاست ه صوص قتی ه پولی ر های ن پرداخت رده اشید ون صولا عبران پول ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یک می انند ر ه ه عوض پول تحصیل ود می تواند وب اشد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ماش ریده ید ه انه ی رید دتی کرتان شغول مری ی ود ه ما ا غمگین ی ند لی وام زیادی دارد. وختن باس ا ماش یز مین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ا ارد ا شتراک سی ه باس ر امت و وخته ی ود. گر سی ماش ه ما دیه اد کر ندیشه ی ه ما ی هد ه لب وحتان ا کدر ی ند. خشیدن ماش <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> خالف ارد. نگ ماش م ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ثر ارد. نگ ای لایم وب ستند. سیاه زرگی ست. سرخ یجان ست. سبز رمی رج ست زرد یماری.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند ند ورد، لیل ه ه تعجیل اری ند ز ن پشیمان ود. گر یند ه روار ند اشت، لیل ه ه در ن ال اصل ند. گر یند ه ند فروخت، لیل زیان ود ریدن ند هتر ز روختن ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات