روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خواب ی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد.

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود.... 
اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود. 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب پرنده بعد از شکار ازاد کردم , راهکاری برای کوتاه کردن نوک مرغ مینا , از گور خوابی تا دلسوزی برای حیوانات , یک زن هندی درحال غذا دادن به پرنده , چگونه مرغ مینا را به حرف بیاوریم , مرغ بهشتی به قفس گشته ام اسیر , شاعر یک آسمان پرنده ی عاشق , میشه پرنده باشی کیفیت خوب , علت قرمز نشدن دمب کاسکو , اگر چه جای دل دریای خون , مجسمه نبرد کودک با غاز , تعبیر خواب خفاش بی بال , عکس پرنده روی دست دختر , تعبیر خواب لانه پرنده , تعبیر خواب پرنده رنگی , خون در مدفوع مرغ مینا , شیر و فیل و بال پرنده , تعداد پر زدن مرغ مگس , بیماری های پرنده زاغ , گوشت یاکریم حلال است , آیا یاکریم حلال است , پرنده بی پر و پرواز , آمدن فاخته به خانه , تعبیر خواب مرغ عشق , صدا پرنده ابزی قو , گوشت پرندگان کوچک , پرنده سیاه سفید , پرنده سفید مشکی , خفاش برنده است , پرنده خوش خبر , بام راد تهران , ریختن پر فنچ , پرنده صورتی , پرنده تراکو , گوشت پاختر , نشانه پرن , پرنده قفس

تبلیغات