روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کوه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کوه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15138.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب وه strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وهstrong>span><br/><br/>مان ور ه بلا ر ند ورد وشته م لا یزهائی ه ر زندگی وزانه ا زرگ ور ز سترس لوه ی نند ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ایمان ه صورت یات عظیم لقت بیعت اهر ی ردند. انند وه تشفشان، غول، سیل، صاعقه، ردباد غیره . خصیت ائی ه ور ز سترس ا ه ظر ی یند ه صورت غول، یوار ز ین بیل کل ی یرند وادثی ه وعشان یرون ز ایره درت یطه مان یاس ا ست ه کل یات بیعی تجلی ی مایند ه وه کی ز ناخته ترین ابل توجه ترین ن ا ست.<br/><br/>وه ا ار زرگ ست ا خصیت زرگ غیر ابل سترس. تشخیص ین ه وه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یده ده ام ست ا ود یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ی اشد ون ودش هتر ز عبر ی اند رگیر ه وادثی ست. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ز وهی عظیم الا ی وید اری زرگ ر ست ی یرید. گر یدید ه ز وه ه سختی ا نج زحمت الا ی وید ار ما شوار واهد ود گر سان سبک اه پیمائی ی نید ه سهولت ر شواری ا ن خص ور ز سترس یره ی ردید. گر یدید ر له وهی یستاده ید ه وج وفقیت ی سید ه ز ن یشتر باید نتظار اشته اشید. گر یدید ز وهی سر ی ورید پائین ی ئید ودتان می توانید ویشتن ا نترل نید، سقوط ی نید وقعیت ویش ا ز ست ی هید. گر ما ا پرت ردند پائین فتادید ما ا عزول ی نند. گر یدید ر وهی ه غار پناه ردید منیت ی ابید ا جهولی ا ی کافید ازی ا شف ی نید.p> <p>&nbsp;p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات