روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کندو - تعبیر خواب

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/2015611542430a.png

تعبیر خواب کندو

کندو در خواب های ما زنی است مال دار و متنعم و ظریف و بی آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره مند می شویم. چنان چه در خواب ببینیم کندوئی در خانه داریم مالی از زنی با آن خصوصیات نصیب ما می شود. مثل زنی که مستغلات زیاد دارد و شما هر ماه کرایه مستغلات او را بگیرید و مصرف کنید و هر بار ماه دیگر. اگر در خواب ببینید کندوئی در خانه دارید که زنبور در آن نیست زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می شود.

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کندوی عسل داشت، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات