روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کلاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15128.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب کلاه strong>div>http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20156115415560a.pnga>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>لاهstrong>span><br/><br/>لاه عرف عزت رمتی ست ه زد ردم اریم. ماینده رداشتی ست ه یگران سبت ه ا ارند هائی ست ه امعه ه ا ی هد. لاه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ه یچ عنوان عرف پول ال ارائی یست. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید لاهی وب و ر سر ارید شان ن ست ه وقعیت جتماعی الائی پیدا ی نید. گر بینید سی لاهی ه ما اد ن ا ر سر هادید ه اری یگران وقعیت وبی دست ی ورید. گر سی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند باس وبی پوشیده ما لاه و ران هائی ر سر هاده شان ن ست ه دون ستحقاق اشتن یاقت غلی ا ه ست ورده ست . گر باس وب لاه ی رزش اشته اشد <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>لاف ن ست <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>و ی وید یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ایستگی زیاد ارد لی اری ه و اده ند ه ر ور ان قامش یست.p> <p>حمدبن سیرین وید: یدن لاه ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>عز اه ود ه در یمت لاه. گر یند ه لاه و وشه ر سر اشت، لیل عمل ود ز بل پادشاه. ضرت انیال وید: گر یند ه لاه ر سر اشت، لیل ر یر ین ود. گر یند ه ستار ر سر لاه هاده ود، لیل ه از ود ا ز ردم پنهان ارد. گر یند ه لاه بریشمین ر سر اشت، لیل یر ود. گر یند لاه زرین ر سر اشت، لیل ال ود. گر لاه ا ز روارید یند، لیل ه عزیز ردد. گر لاه ا هنین یند، لیل ه ز پادشاه وت ابد. براهیم رمانی وید: گر&nbsp; یند ه لاه ونین ر سر اشت، لیل ه ود ا ر پیش ردم عزیز پندارد سخنهای حال وید. ابرمغربی وید: گر ین یند ه لاه تابستان، ه زمستان ر سرداشت، لیل ه ام ل ابد، گر ه لاف ین یند، لیل ه ه راد رسد. براهیم رمانی وید: گر ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یند ه لاه سیاه ر سر اشت، گر ر یداری اشته اشد، لیل نفعت ود. گر یند ه لاه ز سر و یفتاد، لیل ست ر غم فتد. گر یند ه لاه ز سر و رگرفتند، لیل ه ز اه یفتد. گر لاه و ر سر اشت، لیل ه رتبه و زیاد ردد. گر هنه یند ه لاف ین اشد. گر یند ه لاه سفیدبر سر اشت، لیل ین پاک ود. گر سبز ود اعت ذار اشد. گر سرخ ود قصان ین و ود. گر زرد ود یمار اشد. گر سیاه یند، سی ا یک ود ه ن ا ر یداری اشته اشد. گر یند ه لاه رصع ر ست ا ر سر اشت، لیل ه ه در یمت لاه زرگی ابد. گر لاهش رافتاد، لیل ه پادشاه ال و امصادره ند ستاند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن لاه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر ش جه ود. ول: لایت. وم: یاست. سوم: زرگی. هارم: عزیزی. پنجم: قدار. شم: نزلت. یدن لاه وز ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ر ردی اردان ود ه دمت زرگان ند.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کلاه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر کلاه در خواب , کلاه تو هم رفتن , تعبیر خواب کلاه , تعبير خواب كلاه , کلاه برادی ای

تعبیر خواب کلاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات