روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برلیان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب برلیان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>رلیانp> <p> یدن رلیان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ن ست ه رای سیدن ه زرگترین دف ود ا انع ومیدی وبرو واهید د .p> <p> یدن رلیان کسته ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، علامت ن ست ه ردی ورد عتماد ه ما ی فایی ی ند .p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه یمار ست، لیل ه ین و ه ساد ست فتار و ا ردم ه فاق ست عضی ویند ه ر ن سال میرد. گر ینداز یماری تندرست ده ست ر انه ویش بود ا س سخن می فت، لیل ه یماری ر ی راز ود رخطر وده اشد ه میرد، مااگر یند ه ا ردمان جالست ی رد سخن ی فت، لیل ه زود ز یماری فا اد. براهیم رمانی وید: گر یند یمار رهنه ست، لیل ه زود میرد. عبران فته ند ه یماری ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر سق جور ند غم ندوه ... <br />ز َِ سلطان ا ز َِ عیال دو سد. ابر غربی وید: یماری ای وناگون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ست ر وار دن ریضت ا سنتها. ضرت مام عفر صادق رماید: گر سی یند ه یمار ست ز علت ویش ی الید، لیل ه ز غم یمن ود. گر ز یمار انع اضی اکر ود، تاویلش ه یکی صحت ست. گر یند یمار رهنه ست، لیل ه جلش زدیک مده اشدp> <p>p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات