روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بید - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدstrong>span><br /><br />ید ه عنی شره پشم وار شمنی ست عیف ما زیانکار طرناک. ید ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا سی ست ز زدیکان اید ز فراد انواده ه ه عمد ا ه سهو مت ه ابودی ما ماشته ا عمال انسته ا دانسته ود نان زیان ی ساند ران نهدم ی ند ه ودتان می همید قتی گاه ی وید ه می توانید بران نید ار ز ار ذشته ست. یدن ید ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن شمن ست گر بینید ه رخانه ما ید پیدا ده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ز شمنان اخلی ما بر ی هد. گر رش ما ه وی ن ی شینید ید ذاشته اشد فت ما ه ما روغ ی وید یانت ی ند زیان ی ساند ین رای زن رد کسان ست. گر ید ا ر لاه ود افتید ه بروی ما طمه ارد ی ید شمن، یثیت ما ا که ار ی ند گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه ید ا شته ید انه ا ز جود ن پاک رده ید شان نست ه ر شمن عنی مان شمن عیف یره ی وید.p> <pp> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ه یمار ست، لیل ه ین و ه ساد ست فتار و ا ردم ه فاق ست عضی ویند ه ر ن سال میرد. گر ینداز یماری تندرست ده ست ر انه ویش بود ا س سخن می فت، لیل ه یماری ر ی راز ود رخطر وده اشد ه میرد، مااگر یند ه ا ردمان جالست ی رد سخن ی فت، لیل ه زود ز یماری فا اد. براهیم رمانی وید: گر یند یمار رهنه ست، لیل ه زود میرد. عبران فته ند ه یماری ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر سق جور ند غم ندوه ... <br />ز َِ سلطان ا ز َِ عیال دو سد. ابر غربی وید: یماری ای وناگون ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ست ر وار دن ریضت ا سنتها. ضرت مام عفر صادق رماید: گر سی یند ه یمار ست ز علت ویش ی الید، لیل ه ز غم یمن ود. گر ز یمار انع اضی اکر ود، تاویلش ه یکی صحت ست. گر یند یمار رهنه ست، لیل ه جلش زدیک مده اشدp> <p>p>

اخبار اکاایران

تبلیغات