روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آکاایران : تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینیم گفته می شود این علم از دیر باز و در قوم های مختلف و تمدن های گوناگون رواج داشته است و به نوعی آن را ارتباط فراطبیعی و یا مداخلات نیروهای غیبی در نظر می گرفتند . این موضوع هم بسیار در قرآن عنوان شده است و خداوند پیامبرانی را با علم تعبیر خواب برای هدایت انسانها فرستاده اند.

هر خواب و رویای دیده شده در خواب یک معنای خاص و به خصوصی می دهد این مقدمه ای بود بر تعریف تعبیر خواب تا بتوانیم تعبیر خواب بوسه را برای شما در قسمت تعبیر خواب آکاایران به صورت کلی توضیح بدهیم ، امیدواریم که این مطلب همچون مطالب گذشته مورد استفاده شما قرار گیرد.

تعبیر خواب بوسه,تعبیر خواب بوسه از لب,تعبیر خواب بوسه دادن

تعبیر خواب

بوسه
به نقل از آکاایران : برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند. اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

 

تبلیغات