روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوریا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بوریا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وریاstrong>span><br /><br />وریا رشی ست جیبانه قیرانه ه افتن ن ستلزم قت صرف قت ست. وریا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صبوری ردباری ست ناعت عزت فس ا ه کل رش وریا کل ی یرد ه یچ جه ویای قر دبار سکنت یست. وریا ر ذشته قش یگری ر زندگی ا اشت ه حتمالا ی توانست ماینده داری عف الی صاحب ن اشد لی الال وریا ین قش ا دارد مان ور ه فته د یزهائی ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی ینیم کم لی دارند ا رداشتی ه ا ز ن ا اریم تعابیرشان تفاوت ی ود. ز مله یز ا مین وریا ست. ابن سیرین ی وید وریا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست خیل سیس زنی ست ی صل سب یکن ا رداشتی ه مروز سبت ه وریا اریم اربرد ن ه املا تفاوت ده ست ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> می تواند رست اشد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه وریائی افته ید ا شغول افتن ن ستید سر شته اری ه ست ما ی فتد ه رافتمندانه ست صبوری تحمل پشتکار ی واهد ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ست یکو. گر یدید ه ر وریا شسته <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>ده ید ی توانید طمئن اشید ه ر ینده زدیک منیت رامش واهید افت سی عترض ما خواهد ود خصوص ر ارهائی ه ارید اقی واهید اند نان ه ز ن ار ر ه ست اراضی ستید هبود واهید افت. گر سی وریائی ه ما اد ا وریائی ز روشنده ریدید زنی ر زندگی ما پیدا ی ود. گر رد ال ار درتمندی ستید یدن وریا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وعی شدار ست ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ا ه روتنی هربانی ه عیفان زیر ستان عوت ی ند گر ردمی م رآمد ی تامین ستید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ه ما وید هبود ی هد لی ا عمال صبر تحمل. وریای هنه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زن پیر ست. پیر زنی ه ی زار ست فید ه د توانائی.p> <pp> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی وریا یند، لیل ه ردی ست سیس یز، لیل ست ر ن ه زن ی صل واهد. گر ید وریا بافت سپری د، لیل ه غل ویش ا تمام ند. گر یند ز وریا زار انه ی افت، لیل ه ه دخدائی ود شغول ود. ابرمغربی وید: گر یند وریا اشت ا سی دو اد، لیل ه و ا ز زنی نفعت سد، ه در وچکی زرگی وریا... <br />ضرت مام عفر صادق رماید: وریا ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: نفعت. وم: واستن زن. سوم: ه دخدائی ود شغول ودنp>

اخبار اکاایران

تبلیغات